ALGEMENE VOORWAARDEN YOPRO 2020 ©

Afdeling 1.      Algemeen

1.1
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van yopro, op alle door yopro gesloten overeenkomsten en op alle door yopro verrichte werkzaamheden, handelingen en/of diensten. Deze voorwaarden worden krachtens de wet hieraan verbonden eisen aan de opdrachtgever ter hand gesteld en worden geacht bij opdrachtgever bekend te zijn. Op alle aanbiedingen en prijzen en vermeldingen op de website van yopro zijn de navolgende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1.2
Naast de algemene voorwaarden kan yopro aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. de aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.

1.3
De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de opdrachtgever ongeacht of de voorwaarden van de opdrachtgever in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van yopro. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4
Indien deze voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op de rechtsverhouding tussen Yopro en opdrachtgever, wordt opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op de daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.

 

Afdeling 2.      Definities

2.1
Opdrachtgever  | De partij die ofwel als natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wel als rechtspersoon wel handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, een overeenkomst aangaat met yopro.

2.2
Bedenktijd | De termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

2.3
Herroepingsrecht | De mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst (op afstand).

2.4
Partijen | Yopro en opdrachtgever tezamen.


Afdeling 3.      Identiteit van yopro

yopro

Telefoonnummer: 0850470587
Website: www.yo-pro.nl
E-mail: info@yopromedia.nl
KvK-nummer: 70618410
BTW-nummer: NL 2244.03.060B01


Afdeling 4.      Toepasselijkheid

4.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van yopro en op elke tot stand gekomen overeenkomst of overeenkomst op afstand en bestellingen tussen yopro en opdrachtgever.

4.2
Voordat de overeenkomst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij yopro zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

4.3
Indien de overeenkomst of de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden door yopro langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst of de overeenkomst op afstand wordt gesloten, door yopro worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4.4
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4.5
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

4.6
Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

4.7
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

4.8
Elektronische communicatie tussen partijen wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

4.9
Yorpo is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Yopro zal opdrachtgever in kennis stellen van een dergelijke wijziging. Indien opdrachtgever meent dat de nieuwe algemene voorwaarden onaanvaardbaar zijn, dient hij yopro hieromtrent binnen 5 (vijf) werkdagen na de in kennisstelling schriftelijk berichten, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de nieuwe algemene voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.


Afdeling 5.      Het aanbod

5.1
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

5.2
Het aanbod is vrijblijvend. Yopro is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

5.3
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als yopro gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden yopro niet.

5.4
Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod vormen een indicatie en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.5
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Yopro kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

5.6
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen yopro de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;
 • de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;


Afdeling 6.      De overeenkomst

6.1
De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van een bestelling, e-mail, telefonisch of anderszins bij yopro.

6.2
Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt yopro onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de yopro is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

6.3
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft yopro passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal yopro daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.4
Yopro kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien yopro op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6.5
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

6.6
Yopro heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

6.7
Yopro brengt ter uitvoering van alle overeenkomsten reiskosten in rekening. Deze kosten bedragen € 0,20 per kilometer en worden zowel over de kilometers van yopro naar de plaats van de opdracht als over de kilometers van de opdracht naar yopro berekend. Deze reiskosten komen voor rekening van opdrachtgever.


Afdeling 7.      Wijziging van de opdracht

7.1      
Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd, om welke reden dan ook. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium beïnvloedt, zal yopro dit opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

7.2      
Indien op grond van een wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van opdrachtgever en/of onjuiste onvolledige informatieverstrekking door of vanwege opdrachtgever, door of vanwege yopro extra werkzaamheden moeten worden verricht (meerwerk), zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.3      
Yopro is gerechtigd dit meerwerk zonder (voorafgaande) schriftelijke toestemming van opdrachtgever uit te voeren voor zover de kosten die dit meerwerk met zich meebrengt niet meer bedragen dan 10% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs. Indien de kosten voor meerwerk meer dan 10% bedragen, zal yopro opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Partijen zullen dan in overleg de te nemen maatregelen bespreken.

 

Afdeling 8.      Offertes

8.1
De prijsvermeldingen van yopro gelden niet als offerte.

8.2
Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 7 dagen tenzij anders is aangegeven. . Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door opdrachtgever van een geldige offerte en/of aanbieding van yopro.

8.3
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven. Offertes en andere aanbiedingen van yopro zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst, tenzij door yopro anders is aangegeven.

8.4      
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan yopro verstrekte gegevens waarop yopro haar aanbieding dan wel offertes baseert. Blijken die gegevens niet (geheel) juist dan wel niet volledig te zijn, dan behoudt yopro zich het recht voor de aanbieding dan wel de offerte te wijzigen.


Afdeling 9.      Herroepingsrecht

9.1
Vanaf het moment dat yopro de door de klant gedane bestelling bevestigt, vervalt het herroepingsrecht van de opdrachtgever. Vanaf dit moment geldt een aankoop verplichting voor de opdrachtgever.


Afdeling 10.                Intellectueel eigendom en geheimhouding

10.1    
De intellectuele eigendomsrechten op alle door yopro ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van (een onderdeel van) de opdracht, welke aan koper worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij yopro. Het is koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van yopro van voornoemde stukken gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

10.2    
Tevens geldt ten opzichte van alle informatie, (telefonische) gesprekken en andere uitwisselingen die in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst worden verricht, een geheimhoudingsplicht tussen partijen. Indien yopro schade oploopt wegens het schenden van deze geheimhoudingsplicht zijdens opdrachtgever, wordt opdrachtgever hiervoor aansprakelijk gehouden.


Afdeling 11.                De prijs

11.1
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

11.2
In afwijking van het vorige lid kan yopro producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de opdrachtgever geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

11.3
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

11.4
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is yopro niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Afdeling 12.    Conformiteit en garantie

12.1
Yopro staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

12.2
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan yopro schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

12.3
Omdat de door yopro geleverde producten en diensten maatwerk bevatten, is op deze producten diensten geen vaste garantie te bieden.

12.4
Yopro geeft advies aan de opdrachtgever met betrekking tot de geschiktheid van de producten en/of diensten. Yopro is te nimmer verantwoordelijk indien de opdrachtgever tegen advies van yopro in producten aanschaft.

 

Afdeling 13.         Correctiemoment

13.1
Omdat de door yopro geleverde producten en diensten maatwerk bevatten, kan yopro voor deze producten en diensten geen garantie bieden. Daarom werkt yopro met een correctiemoment.

13.2
Het correctiemoment zal door yopro worden aangegeven in de offerte.

13.3
Gewenste aanpassingen van de opdrachtgever in de producten- en of diensten geleverd door yopro, worden door yopro tijdens het correctiemoment kosteloos aangepast/verwerkt.

13.4
Wanneer de opdrachtgever na dit correctiemoment nog aanpassingen wenst door te voeren in de producten en of diensten van yopro, zal yopro hiervoor kosten in rekening brengen. 

13.5
Voornoemd correctiemoment geldt uitsluitend voor video’s geleverd door yopro. Op de door yopro geleverde foto’s geldt het correctiemoment niet.

13.6
Het correctiemoment geldt uitsluitend voor beeldvolgorde, kleur verandering en muziek.

 

Afdeling 14.         Levering en uitvoering

14.1
Yopro zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Yopro zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek. De tussen yopro en opdrachtgever te sluiten overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij yopro uitdrukkelijk, schriftelijk en zonder dubbelzinnigheden anders verklaard.

14.2
Partijen bepalen in de overeenkomst de leveringstermijnen en -data alsmede de plaats en wijze waarop de diensten worden geleverd en/of opgeleverd. De doorlooptijd van een opdracht is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en de medewerking van opdrachtgever. Genoemde leveringstermijnen gelden als indicatieve termijnen, niet als fatale termijnen. In het geval van een overschrijding van een (leverings)termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden, teneinde passende maatregelen te nemen.

14.3
Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.

14.4
Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

14.5
In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal yopro het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

14.6
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij yopro tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan yopro bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14.7
Yopro draagt geen zorg voor privacy van derden. De opdrachtgever zal zelf zorg dragen voor het verkrijgen van toestemming van derden indien zij op de fragmenten/beelden van de diensten/producten van yopro te zien zijn.

14.8
De geleverde producten en diensten door yopro zijn uitsluitend bestemd voor de mediums die door yopro zijn aangegeven. Indien de opdrachtgever de door yopro geleverde producten en of diensten besluit op andere mediums te plaatsen, zal de opdrachtgever de kosten hiervoor zelf dragen.

 

Afdeling 15.         Betaling

15.1
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum. Indien betaling uitblijft ontvangt opdrachtgever een kosteloze herinnering van yopro. Blijft betaling wederom uit, dan ontvangt opdrachtgever 3 maal, om de 5 dagen een herinnering. Blijft (volledige) betaling nog uit, dan stelt yopro opdrachtgever schriftelijk in gebreke, waarna opdrachtgever een boete ad € 100,00 per week verschuldigd raakt, waarbij gedeelten van de week als gehele week worden gerekend.  Tevens is opdrachtgever na het verlopen van de betaaltermijn uit de eerste betalingsherinnering aan yopro een rente ad 2% per maand over het bruto factuurbedrag verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend.

15.2
Indien yopro zich wegens niet tijdige betaling door opdrachtgever genoodzaakt ziet de vordering ter incassering uit handen te geven raakt opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Tevens brengt yopro administratiekosten ad 15% met een minimum van € 80,00 in rekening.

15.3
Indien een factuur niet tijdig door opdrachtgever wordt voldaan is yopro bevoegd de opdracht te annuleren dan wel de werkzaamheden (tijdelijk) te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken. Deze bevoegdheid komt yopro ook toe ten aanzien van andere opdrachten indien yopro ook andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft.

15.4
De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de yopro te melden.

15.5
In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft yopro behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Afdeling 16.                Ontbinding

16.1    
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen of indien een van de navolgende artikelen van toepassing zijn, kunnen partijen de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:

 • het faillissement van een der partijen is uitgesproken of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
 • de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
 • de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
 • Yopro gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van opdrachtgever om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen.

16.2    
Indien zich het geval voordoet als hiervoor omschreven zal de vordering op de opdrachtgever direct opeisbaar zijn.

16.3    
Yopro behoudt zich het recht op ontbinding van de overeenkomst wegens wanbetaling.

 

Afdeling 17.         Overmacht

17.1 
Situaties waarin Yopro zijn verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen wegens onvoorziene omstandigheden, zullen als situaties van overmacht dienen te worden aangemerkt. Onder onvoorziene omstandigheden wordt mede verstaan:

 • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
 • een dag van nationale rouw;
 • contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;
 • werkstaking;
 • natuurrampen;
 • ziekte van de werknemers van Yopro
 • het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoend door een derde, van wie Yopro voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Yopro.

17.2 
Met inachtneming van de artikelen uit de algemene voorwaarden is Yopro in geval van overmacht gerechtigd:

 • hetzij de overeenkomst met opdrachtgever (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan opdrachtgever, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Yopro hierdoor jegens opdrachtgever schadeplichtig wordt.
 • In overleg met opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van meerwerk zijn de bepalingen betreffende meerwerk uit deze voorwaarden van toepassing.


Afdeling 18.         Aansprakelijkheid

18.1 
Yopro kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Yopro.

18.2  
Indien en voor zover op Yopro enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Yopro uit hoofde van de overeenkomst op dat moment aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.

18.3 
Yopro is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van aan opdrachtgever toebehorende gelden en/of zaken gedurende de uitvoering van de overeenkomst.

18.4  
Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade en/of verlies van door Yopro of door derden – al dan niet tegen betaling – aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van Yopro. Opdrachtgever vrijwaart Yopro voor iedere aanspraak ter zake.

18.5 
In het geval van meerwerk en/of overmacht komen alle (on)kosten van Yopro, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door Yopro ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Yopro tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

18.6  
Onverminderd de bevoegdheid van Yopro om van de opdrachtgever al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle (vervolg)schade van Yopro, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. Opdrachtgever vrijwaart Yopro tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

 

Afdeling 19.         Klachten

19.1
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij yopro, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.

19.2
Bij yopro ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door yopro binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

19.3
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

19.4
Een klacht schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op, tenzij yopro schriftelijk anders aangeeft.

19.5
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door yopro, zal yopro naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 20.            Geschillen

20.1
Op overeenkomsten tussen yopro en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

20.2
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Afdeling 21.         Aanvullende of afwijkende bepaling

21.1
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Op deze algemene voorwaarden rusten auteursrechten ©